Jaaropleiding

Van Onderwijsaanpassingen voor Begaafde Leerlingen naar Begaafd Onderwijs.

Wat is Begaafd Onderwijs?

Aansluiten bij basisbehoeften

Wanneer je kijkt naar lesprogramma’s die zijn afgestemd op kenmerken van begaafdheid, in bijvoorbeeld een plusklas, dan denk je al snel: ‘Dat zou voor alle kinderen waardevol zijn’. Een programma dat is afgestemd op de behoeften van begaafde kinderen is uitdagend, sluit aan bij de interesses van de leerling, zet aan het denken en komt tegemoet aan de (basis)behoeften autonomie, competentie en relationele verbondenheid.

Inzicht

Oftewel ‘what’s good for the best, is good for the rest’ en dit inzicht leeft steeds breder. We zien in de praktijk steeds vaker dat scholen inzetten op brede talent-ontwikkeling en gepersonaliseerd leren. Kijken we naar modellen die ‘de 21ste-eeuwse-vaardigheden’ beschrijven, dan komen die vaardigheden vrijwel geheel overeen met de onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen.

Transitie

Dit betekent een logische overgang van ‘onderwijs voor (hoog)begaafden’ naar ‘begaafd onderwijs voor álle kinderen’. Ervaring die is opgedaan met onderwijs voor begaafde kinderen benutten we als inspiratiebron voor toekomstgericht rijk onderwijs!

Begaafd Onderwijs

Jaaropleiding €1250,-

Inschrijven

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world"

- Nelson Mandela

Betekenisvol & Toekomstgericht

Deze opleiding geeft een praktische aanpak voor een rijke, relevante en toekomstgerichte lespraktijk. Doelgericht, planmatig en gestructureerd met de kinderen aan de slag.
Met behulp van vijf ‘Experteasers’ geef je vorm aan rijk en relevant onderwijs, waarbij je de leerlingen eigenaarschap geeft over hun leerproces.

Een ‘Experteaser’ is een cyclus met doelen en vaardigheden binnen een vaardigheidsgebied. Je bereikt het ‘expert-niveau’ binnen het gebied, wanneer de opgenomen doelen en vaardigheden je zodanig eigen zijn, dat je de cyclus als het ware van nature volgt. De Experteasers bieden de structuur waarbinnen de kinderen aan het werk gaan en maken ze tot ‘experts’ in het oplossen van problemen, informatie opzoeken, creatief denken, samenwerken en mediagebruik.

Focus op vaardigheden

Oplossing Experteaser

De Oplossing Experteaser is een proces waarbij je creatieve denkstrategieën toepast om problemen op te lossen.

Informatie Experteaser

De Informatie Experteaser is een proces waarbij je leert hoe je automatisch en intuïtief informatie kan interpreteren.

Creativiteit Experteaser

De Creativiteit Experteaser is een proces waarin je leert hoe je creatieve denkstrategieën gebruikt voor innovatieve uitwerkingen van ideeën en producten middels stijl en vorm.

Media Experteaser

De Media Experteaser is een proces waarmee je leert hoe je onbewust de berichten die via diverse media binnenkomen interpreteert en hoe je communiceert middels verschillende multimedia formats.

Samenwerking Experteaser

De Samenwerking Expertiser is een proces waarin de vaardigheden beschreven staan die je nodig hebt om effectief deel te kunnen nemen in een team.

Context & Relevantie

- Essentiële Vragen & Richtingvragen

Een Essentiële Vraag kent geen pasklaar antwoord, stijgt boven een specifiek onderwerp uit, roept vragen op, is tijdloos, vergt kritisch doordenken, daagt uit tot betekenisvolle discussie, vergroot de betrokkenheid van de leerlingen door een persoonlijke connectie.

- Gepersonaliseerd Leren

Gepersonaliseerd leren is niet hetzelfde als differentiatie. (Waarbij de door de leerkracht/lesmethode bepaalde taak naar vermogen wordt aangepast)
Gepersonaliseerd leren is het proces waarin de leerling een eigen leerroute ontwerpt om een voor hem of haar betekenisvol en relevant leerdoel te bereiken

- Leerdoelen & Criteria voor Succes

Kinderen werken aan taken waarbij ze vooraf antwoord kunnen geven op de volgende vragen: Wat is de intentie van de activiteit? Welke kerndoelen worden verwacht behaald te worden?
Wanneer zijn de doelen bereikt? Aan welke eisen moet het eindresultaat voldoen?
Wat zijn de ‘Criteria voor Succes’?

- Feedback & Evaluatie

Formatief en mindful
Voor, tijdens en na een taak.
Door de leraar, leerling en medeleerlingen

Vijf praktische trainingen & Drie online studiedagen

De trainingen beschreven op deze site vormen de praktische basis van de principes en visie van Begaafd Onderwijs. Elke training geeft je handreikingen en materialen om te gebruiken in je eigen onderwijscontext.  De inhouden van de trainingen worden gebruikt tijdens de online studiedagen.

Interactie & Verdieping

De drie studiedagen bestaan uit interactieve momenten online en het zelfstandig uitvoeren van opdrachten. We ontmoeten elkaar online om opbrengsten van opdrachten te delen en discussies te voeren of om samen aan opdrachten te werken. De voorbereiding voor elke studiedag bestaat uit het volgen van de digitale trainingen en andere bronnen. Op deze manier kan elke deelnemer in eigen tempo de theorie bestuderen en garanderen we dat we de tijd met elkaar zinvol en interactief kunnen gebruiken.

Over de trainers

Desirée Houkema is van oorsprong psycholoog en cognitieweten-schapper. Zij vertaalt inzichten over leerprocessen naar een visie op ontwikkeling die aanknopingspunten biedt voor de (onderwijs)-praktijk. Vanuit inzicht in begaafdheid wil zij bijdragen aan optimale ontwikkelingskansen, begrip, (zelf)inzicht en persoonlijke groei voor begaafde kinderen, jongeren en volwassenen.

Minka Dumont heeft jarenlang lesgegeven in het reguliere basisonderwijs en draait nu al ruim 12 jaar plusklassen in Amstelveen. Haar passies zijn het vertalen van theorie en wetenschappelijke inzichten naar de onderwijscontext en het ontwikkelen van een uitdagend leeraanbod - niet alleen voor begaafde leerlingen maar voor àlle kinderen!